21 februari 2019

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle zaken en overeenkomsten met betrekking tot onze cliënten, welke betreffen de verkoop, levering en betaling van onze diensten en artikelen.

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden maken we gebruik van de definities ‘koper’ en ‘verkoper’. De verkoper is in deze voorwaarden de firma Triple S BV. De koper staat voor de klant.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

Alle aanbiedingen zijdens de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verkoper.  Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verkoper of andere voor verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de verkoper aan de koper.

Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verkoper schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 3 Prijzen

Alle prijzen en tarieven van Triple S zijn uitgedrukt in euro’s. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen/tarieven exclusief BTW. De factuur voor externe klanten vermeldt omvang en hoogte van de BTW. Prijswijzigingen worden voorbehouden. Order en verzendkosten: Bij orders tot € 150 brengen wij € 10 verzendkosten in rekening, daarboven franco.

Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de verkoper of de koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van tot stand koming van de overeenkomst en levering door de verkoper een prijsstijging van de verkochte zaken optreedt, is de verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de koper door te berekenen, behoudens in het geval de prijsstijging te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van de verkoper. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Indien de verkoper aan een (potentiële) klant adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) klant werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een opdracht wordt ontvangen, heeft de verkoper het recht aan de (potentiële) klant de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.

De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de (potentiële) koper berekend worden. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiële) koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te houden.


Artikel 4 Levertijd

Verkoper spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verkoper.

Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.


Artikel 5 Wijze van levering, risico

De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de verkoper worden bepaald.

Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.

Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld en de koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle gekochte zaken heeft afgenomen, dan is de koper verplicht aan de verkoper op diens eerste verzoek/sommatie een termijn mede te delen waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie van de verkoper. Indien de koper niet binnen drie dagen na het verzoek/de sommatie van de verkoper aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen, zal verkoper bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de geleverde zaken bij de verkoper en ongeacht overmacht zijdens de koper en onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is verkoper tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de koper zijn gehouden aan de verkoper de kosten, schaden en interessen ter zake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op de verkoper resp. de koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle zaken binnen de door hem aan de verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.

Artikelen die door of vanwege de verkoper speciaal voor de koper moeten worden vervaardigd worden door de koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.


Artikel 6 Vervoer

De verkoper kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.

De koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de koper. De koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

Levering door de verkoper geschiedt steeds naar het voertuig. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verkoper. Indien de koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht.

Bij levering franco werk is de verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen.

Artikel 7 Proefplaatsing

Indien Triple S een proefplaatsing verzorgt of een product op zicht levert. Dan blijft het product ten allen tijden eigendom van Triple S. Indien de koper overgaat tot koop dan blijft het apparaat eigendom van Triple S totdat betaling van alle vorderingen op de koper uit welke rechtsgrond dan ook heeft plaatsgevonden. Garantie termijn gaat in op het moment dat apparaat eerst aanwezig was in het pand van de koper (=vanaf de eerste dag van de proefplaatsing). Koper zal tijdens de gehele periode totdat betaling is ontvangen, als een goed ‘huisvader’ zorg dragen voor de producten.
Indien koper niet binnen 14 dagen na verstrijken van de afgesproken proefplaatsingstermijn (maximaal 30 dagen) heeft te kennen gegeven niet tot koop te willen overgaan,  zal Triple S ervan uitgaan dat er overeenstemming tot koop is bereikt.


Artikel 8 Controle levering

De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.

Indien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.

Klachten zijdens koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de verkoper schriftelijk te worden ingediend in alle gevallen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken.

Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken gebruikelijk is.

Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de afgeleverde zaken.

Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper. 


Artikel 9 Garantie

Verkoper geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverde product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van : de niet-inachtneming door consument van bedienings- en onderhoudsvoorschriften danwel anders dan het voorziene normale gebruik, normale slijtage en/of de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door koper en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het verstrekken van adviezen etc., behoudens opzet of grove schuld van verkoper. 

Artikel 11 Retourzendingen

Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.

Zo verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van RA-nummer ( Return Autorization number ) en de datum van levering.

Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van een nader door de verkoper op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten.

Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers van verkoper, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij verkoper in dienst zijnde persoon of personen van wiens dienst de verkoper gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van verkoper, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in de machines en/of gereedschappen van de verkoper, of andere storingen in het bedrijf van de verkoper of in het bedrijf van haar toeleveranciers.

In geval van overmacht is verkoper nimmer aansprakelijk voor de geleden schade.

Bij overmacht zijdens de verkoper is de verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

Indien verkoper bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient consument deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang het door de koper ter zake verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.

De koper is, zolang hij niet integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de koper geleverde zaken een pandrecht te vestigen danwel deze zaken te verkopen, over te dragen, te verhuren of op welke andere wijze dan ook aan een ander ter beschikking en/of in bezit te stellen. Tenzij verkoper hiervoor schriftelijk toestemming verleend.

Indien dezelfde soort zaken door verkoper aan koper is geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.

Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de koper anderszins blijkt dat koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet kan of zal voldoen, is koper verplicht de aan verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek of sommatie aan verkoper terug te geven. Daartoe is verkoper bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij koper aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.


Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

De overeengekomen koopprijs dient door de koper aan de verkoper te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door de verkoper vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt. Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, vermeld in lid 1 van dit artikel, zal koper over het openstaande factuurbedrag een door de verkoper vast te stellen rentevergoeding verschuldigd worden. Bovendien heeft de verkoper het recht de buitengerechtelijke incassokosten aan de koper in rekening te brengen.

Koper is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie is verkoper bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren. Leveringen aan particulieren geschieden uitsluitend bij vooruitbetaling.

Artikel 15 Geschillen

Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper. Naast de woonplaats van verkoper wordt tevens domicilie gekozen te Arnhem, dit ter uitsluitende beoordeling van verkoper.

Partijen kunnen, zo zich een geschil voordoet, nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd .

Artikel 16 Battle of forms

De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 17 Verjaring

Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met de verkoper gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.


Artikel 18 Afwijking

Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van de verkoper.


Artikel 19 Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van enige bepaling heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.