30 mei 2022

SERVICE VOORWAARDEN | SMARTcare

1. Duur van de overeenkomst en service-ingangsdatum

De duur van deze overeenkomst betreft in eerste instantie een (1) jaar plus de eventuele kalenderdagen van de maand volgend op dat jaar, met als ingangsdatum de service-ingangsdatum zoals gespecificeerd in het Service Contract hiervoor. De overeenkomst wordt met een termijn van telkens een (1) jaar verlengd, tenzij een van beide partijen dertig (30) dagen voor het verstrijken van de termijn schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen. Voor onderhoudsservice aan apparatuur die na het ingaan van de termijn onder deze overeenkomst komt te vallen, geldt de resterende termijn van de overeenkomst.    

2. Kosten

De in het Service Contract vermelde kosten per apparatuureenheid kunnen zonder kennisgeving wijzigingen ondergaan voorafgaand aan de service-ingangsdatum voor de desbetreffende eenheid, en de klant is dan gehouden aan de dan geldende kosten.

De kosten worden voorafgaand aan de service-ingangsdatum gefactureerd en zijn verschuldigd en opeisbaar bij ontvangst van de factuur. De kosten worden per jaar in rekening gebracht. Alle andere kosten worden gefactureerd zodra deze zich voordoen en zijn verschuldigd en opeisbaar bij ontvangst van de factuur.

Mits de klant zestig (60) dagen van tevoren schriftelijk daarvan in kennis wordt gesteld, is Triple S gerechtigd de onder deze overeenkomst vallende basiskosten te verhogen. Een dergelijke verhoging is echter niet eerder van kracht dan de volgende factureringsperiode volgend op onderhavige kennisgeving.

De klant voldoet of vergoedt Triple S alle belastingen die in het kader van deze overeenkomst worden opgelegd aan de klant of aan Triple S voor enige service of enig product die/dat onder deze overeenkomst valt.

3. Serviceverzoek

Een verzoek om service wordt geacht te zijn gedaan zodra de klant dit schriftelijk kenbaar maakt en daartoe contact opneemt met Triple S B.V. via de website www.triplesss.nl, per mail servicedesk@triplesss.nl of post. De volgende gegevens dienen te worden verstrekt tijdens een verzoek om service: de bedrijfsnaam, het adres, de contactpersoon, het telefoonnummer, het type en serienummer van de printer en een omschrijving van het probleem.

In het geval van aanvragen van monteurbezoek geldt dat wanneer de basiskosten zijn voldaan, de klant daaraan het recht kan ontlenen op eventueel preventief onderhoud, zoals bepaald door Triple S, en op reparatie, inclusief vervanging van onderdelen of — naar goeddunken van Triple S— van eenheden (op ruilbasis) en de arbeidsuren, zo nodig op locatie bij de klant.

Deze service wordt verleend tijdens de gebruikelijke kantooruren van 8.30 uur tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen. De klant heeft wat betreft de responstijd na aanvraag de keuze voor Next-Day respons voor alle apparatuur op een installatielocatie. Next-Day respons betekent dat de service op de eerst volgende werkdag na ontvangst van de aanvraag wordt uitgevoerd. Aanvragen die door Triple S na 16.00 uur worden ontvangen worden geacht op de eerstvolgende werkdag om 8.30 te zijn ontvangen. De klant dient Triple S ongehinderd toegang te verschaffen tot de apparatuur en stelt desgevraagd kosteloos faciliteiten ter beschikking van Triple S, zoals parkeer mogelijkheid, opslagruimte, werkruimte, elektriciteit, het gebruik van de telefoon, enz.

4. Onderhoudservice

4.1. Een serviceverzoek voor apparatuur die door de klant is verplaatst, wordt door Triple S ingewilligd naar gelang de servicecapaciteit toereikend is en in overeenstemming met het Triple S-beleid en de Triple S-prijzen van dat moment. Wanneer Triple S de klant toestaat apparatuur op enige wijze aan te passen of te repareren en daardoor voor Triple S de omvang van het onderhoud toeneemt ten opzichte van het in deze overeenkomst bepaalde, dan draagt de klant de kosten van het extra onderhoud.

4.2. De klant draagt de kosten van een toename van de service ten gevolge van enige beschadiging van de apparatuur door fouten van de klant, of ten gevolge van extreem en oneigenlijk gebruik, misbruik of verplaatsing van de apparatuur door de klant.

4.3. De onderhoudsservice omvat niet: installatie-engineering of aanpassingen ter plekke, service als gevolg van softwareproblemen, benodigdheden (bijvoorbeeld toner, drums,), het installeren, verwijderen of verplaatsen van apparatuur, het onderhouden of verwijderen van toegevoegde extra’s. Bovendien is Triple S niet verantwoordelijk voor uitval van de apparatuur of voor enig ander nadelig gevolg veroorzaakt door software of door de toevoeging van apparaten aan de apparatuur of door veranderingen, aanpassingen, modificaties of reparaties aan de apparatuur door anderen dan zij die door Triple S daartoe zijn geautoriseerd. Daaruit voortvloeiende serviceaanvragen zijn voor rekening van de klant. Of zulke apparatuur nog in aanmerking komt voor een gecontinueerde onderhoudsservice uit hoofde van deze overeenkomst is ter beoordeling van Triple S onder het dan geldende beleid en de dan geldende tarieven van Triple S, en Triple S behoudt zich het recht voor de onderhoudsservice voor de desbetreffende apparatuur te beëindigen middels schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

4.4. Indien de apparatuur naar het oordeel van Triple S niet langer middels onderhoud in een goede staat kan worden gehouden, zal Triple S de klant daarvan in kennis stellen. Wanneer de klant beslist de apparatuur niet te vervangen binnen zestig (60) dagen na de kennisgeving van Triple S, zal de betreffende apparatuur uit deze overeenkomst worden geschrapt en zal noch de klant noch Triple S uit hoofde van deze overeenkomst verdere verplichtingen hebben ten aanzien van onderhavige apparatuur.

5. Ingebrekestelling

Wanneer de klant ten aanzien van deze overeenkomst in gebreke blijft gedurende een periode van tien (10) dagen na een schriftelijke in kennisstelling daarvan door Triple S, is Triple S gerechtigd deze overeenkomst te verbreken en/of het volledige openstaande bedrag en alle andere kosten onmiddellijk opeisbaar te verklaren en rechtsmiddelen aan te wenden om het verschuldigde te innen. De klant is gehouden Triple S alle kosten te vergoeden, inclusief de kosten van rechtsbijstand, die voortvloeien uit de uitoefening van dit recht. Wanneer Triple S niet of niet onmiddellijk van dit recht gebruik maakt, heeft dat geen gevolgen voor het bestaan van dit recht.

6. Beperking van aanspraken

De exclusieve rechten van de klant en de verplichtingen van Triple S die op enigerlei wijze voortvloeien uit deze overeenkomst ten aanzien van de onderhoudsservice betreffen de reparatie of de vervanging van apparatuur conform deze overeenkomst. Echter, wanneer Triple S na herhaalde pogingen er niet in slaagt de reparatie uit te voeren of de vervanging te regelen, is de klant gerechtigd de kosten van de feitelijke schade op Triple S te verhalen voor een bedrag dat niet hoger is dan de door de klant gedane betalingen voor service aan de betreffende apparatuur gedurende de daaraan onmiddellijk voorafgaande zes (6) maanden.

In geen geval is Triple S aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of oorzakelijke schade voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit het gebruik van diensten, documentatie of onderhoudsmateriaal gerelateerd aan deze overeenkomst.

Geen van de partijen is gerechtigd in welke vorm dan ook actie te ondernemen op grond van deze overeenkomst wanneer er meer dan twee (2) jaar zijn verstreken vanaf de datum waarop de aanleiding voor de actie zich voordeed, of in geval van achterstallige betaling, na meer dan twee (2) jaar vanaf de datum van de laatste betaling.

7. Garantiebeperking

ER ZIJN GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, NOCH IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ANDERS DAN IN DEZE OVEREENKOMST GESPECIFICEERD MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST OF DE VERSTREKTE MATERIALEN, DOCUMENTATIE EN DIENSTEN.

8. Beëindigen

Deze overeenkomst komt volledig te vervallen na de laatste onderhoudsservice-termijn van de oorspronkelijke of enige verlengde overeenkomsttermijn. Tenzij anders aangegeven in deze overeenkomst, mag elk van de partijen eigen apparatuur aan deze overeenkomst onttrekken dertig (30) dagen na een schriftelijke kennisgeving daarvan.

9. Algemeen

Elk van de partijen in deze overeenkomst is een onafhankelijke contractant en handelt uit naam van de onderneming die hij vertegenwoordigt. Niets in deze overeenkomst zal worden aangewend om tot een partnerschap of vennootschap tussen partijen te komen. Geen van de partijen is of dient te worden beschouwd als bemiddelaar, medewerker of vertegenwoordiger van de andere partij voor welk doel dan ook en geen van de partijen is bevoegd een overeenkomst of een verplichting aan te gaan namens de andere partij of uit naam van de ander garanties te verstrekken dan wel de ander te vertegenwoordigen.

Triple S is niet aansprakelijk voor uitval of verminderde prestaties waarvan de oorzaak buiten haar macht valt. Alleen een gezamenlijk schrijven van klant en Triple S kan aan de basis staan van een herziening van deze overeenkomst.

De klant zal de rechten of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet overdragen anders dan met schriftelijke toestemming van Triple S en elke ongeoorloofde overdracht zal niet bindend zijn. Triple S is gerechtigd de rechten en verplichtingen van deze overeenkomst over te dragen.

Correspondentie-adres:

                Triple S B.V.

                Koolbergseweg 31

                6604 BL Wijchen

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

DE KLANT VERKLAART DAT DEZE OVEREENKOMST DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE WEERGAVE IS VAN HETGEEN PARTIJEN ZIJN OVEREENGEKOMEN EN DAT HIERMEE ALLE EERDER GEMAAKTE AFSPRAKEN, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, MET BETREKKING TOT HET ONDERHAVIGE KOMEN TE VERVALLEN. HET GEBRUIK VAN ENIG ANDER DOCUMENT DOOR DE KLANT IS NIET BINDEND VOOR TRIPLE S.